Αντιδήμαρχοι

Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.

Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 . 

Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ:

 1. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

·         Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του.

·         Αρμόδιος   για   θέματα   εμπορικών   δραστηριοτήτων   (αδειοδότηση - ρύθμιση   δραστηριοτήτων -προστασία  καταναλωτή,  άδειες καταστημάτων,  θέματα  λειτουργίας  λαϊκών  αγορών  και  αδειών μικροπωλητών).

·         Αρμόδιος για θέματα της υπηρεσίας Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας & πρασίνου .

·         Αρμόδιος για την συντήρηση των αγροτικών δρόμων.

·         Αρμόδιος για θέματα Αστικής Κατάστασης & αλλοδαπών.

 

          Αρμόδιος γιατηντέλεση τωνπολιτικών γάμων, παράλληλαμετουςΑντιδημάρχους  ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ  του ΤΑΧΗΡ,  Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν του Αχμέτ και ΕΜΗΡ ΟΡΧΑΝ  του ΧΑΣΑΝ. 

Εξουσιοδοτούμε αυτόν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου, κκ. Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Αχμέτ Σουκρή Αλή του Χιλμή καθώς και με τους Αντιδημάρχους,  κκ.  ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ  του ΤΑΧΗΡ,  Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν του Αχμέτ και ΕΜΗΡ ΟΡΧΑΝ  του ΧΑΣΑΝ τα πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών, βεβαιώσεις, θεωρήσεις για το  γνήσιο των υπογραφών.

 

Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη  δημοτική  ενότητα  Μύκης & Σατρών (Δ.Κ. Μύκης & Τ.Κ. Σατρών)  :

   Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

   Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

   Την   υπογραφή   με   εξουσιοδότηση   του   Δημάρχου,   βεβαιώσεων,   πιστοποιητικών   και   λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

   Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

         

2. Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν του Αχμέτ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

α. καθ’ύληντιςαρμοδιότητες:

 

·                     Την επίβλεψη της υπηρεσίας Ύδρευσης & Αποχέτευσης και την ευθύνη καλής λειτουργίας των δικτύων και των αντλιοστασίων, καθώς και την παρακολούθηση της λοποίησης των έργων/εργασιών, ύδρευσης-αποχέτευσης.

 

·                     Αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας (Π.Σ.Ε.Α.) (συντονισμός υπηρεσιών, σχεδιασμός & εποπτεία δράσεων, συνεργασία με άλλους φορείς).

 

·                     Την ευθύνη για τον χειρισμό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 

·                     Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων , παράλληλα με τους Αντιδημάρχους κκ. ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ  του ΤΑΧΗΡ,  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ και ΕΜΗΡ ΟΡΧΑΝ  του ΧΑΣΑΝ.  

 

 

 

Εξουσιοδοτούμε αυτόν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου, κκ. Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Αχμέτ Σουκρή Αλή του Χιλμή καθώςκαι με τους Αντιδημάρχους,  κκ.  ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ  του ΤΑΧΗΡ,  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ και ΕΜΗΡ ΟΡΧΑΝ  του ΧΑΣΑΝ,   τα πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών, βεβαιώσεις, θεωρήσεις για το γνήσιο των υπογραφών.

 

 

 

β. Κατά τόπο τις εξήςαρμοδιότητεςστις  Δημοτικές Ενότητες  Κοτύλης & Δ.Κ. Εχίνου:

 

   Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.

 

   Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτικές ενότητες.

 

   Την   υπογραφή   με   εξουσιοδότηση   του   Δημάρχου,   βεβαιώσεων,   πιστοποιητικών   και   λοιπών    διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των   δημοτικών ενοτήτων.

 

          Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 


 

  • 3. 
  • ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ  του ΤΑΧΗΡ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

·                     Αρμόδιος για θέματα της υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας.

·                     Την παρακολούθηση της υλοποίησης των τεχνικών έργων, εργασιών και μελετών (εκτός ύδρευσης – αποχέτευσης & αγροτικών δικτύων).

·                     Την εποπτεία (συντονισμό) του εποχιακού προσωπικού.

·                     Αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, καθώς και την έκδοση αποφάσεων παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων.

·                     Την εποπτεία-ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας

·                     Αρμόδιος για την τέλεση τωνπολιτικών γάμων, παράλληλα με τους Αντιδημάρχους  κκ.  Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν του Αχμέτ,  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ και ΕΜΗΡ ΟΡΧΑΝ  του ΧΑΣΑΝ.

        

Εξουσιοδοτούμε αυτόν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου,κκ. Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Αχμέτ Σουκρή Αλή του Χιλμή καθώςκαι με τους Αντιδημάρχους,  κκ.  Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν του Αχμέτ,  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ και ΕΜΗΡ ΟΡΧΑΝ  του ΧΑΣΑΝ τα πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών, βεβαιώσεις, θεωρήσεις για το γνήσιο των υπογραφών.

 

β. Κατά τόπο τις εξήςαρμοδιότητεςστη  δημοτική   ενότητα  Θερμών & Μύκης :

     Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

      Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

     Την   υπογραφή   με   εξουσιοδότηση   του   Δημάρχου,   βεβαιώσεων,   πιστοποιητικών   και   λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

     Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 

4. ΕΜΗΡ ΟΡΧΑΝ  του ΧΑΣΑΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

καθύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την ευθύνη της εγκρίσεως και υπογραφής των εντολών για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και των εντολών για την συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
  • Την εποπτεία κίνησης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.

·         Την εποπτεία (διαχείριση-συντήρηση)  του δικτύου φωτισμού (Φ.Ο.Π.) οδών και πλατειών.

·         Αρμόδιος για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

·         Αρμόδιος για θέματα πολιτισμού, παιδείας, αθλητισμού και νεολαίας.

·         Αρμόδιο για την τέλεση των πολιτικών γάμων, παράλληλα με τους Αντιδημάρχους κκ. ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ  του ΤΑΧΗΡ,  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ και Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν του Αχμέτ.

 

Εξουσιοδοτούμε αυτόν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου,κκ. Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Αχμέτ Σουκρή Αλή του Χιλμή καθώςκαι με τους Αντιδημάρχους,  κκ.  ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ  του ΤΑΧΗΡ,  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ και Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν του Αχμέτ τα πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών, βεβαιώσεις, θεωρήσεις για το γνήσιο των υπογραφών.

 

Γ.Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείαςτου είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Δ.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.Τις κατά τόπον αρμοδιότητεςτου Αντιδημάρχουκ. κιουρτ εμβερ ΤΟΥ μεχμετ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχοςκ. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του ΑΧΜΕΤ  ,και αντίστροφα ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχουκ. ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ ΤΖΕΧΑΤ ΤΟΥ ΜΕΧΜΕΤ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ  και αντίστροφα.

Ε.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται,τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί  ο Αντιδήμαρχος κ.ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ του ΜΕΧΜΕΤ,που αναπληρώνει το Δήμαρχο,και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του ΑΧΜΕΤ.

 

Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητεςστη  δημοτική   ενότητα  Ωραίου & Μύκης:

 

   Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

 

   Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

 

   Την   υπογραφή   με   εξουσιοδότηση   του   Δημάρχου,   βεβαιώσεων,   πιστοποιητικών   και   λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

 

   Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 

 

Γ.Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικούσυμβουλίου.Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείαςτου είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

Δ.Στηνπερίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχουκ. ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΕΔΙΝ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ    ,και αντίστροφα ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΕΜΗΡ ΟΡΧΑΝ    και αντίστροφα.

 

Ε.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται,τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί  ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο,και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ  .