ΑΠΟΦΑΣΗ 609/2015 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ