Πίνακας αποφάσεων οικονομικής επιτροπής της 45ης τακτικής συνεδρίασης