Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου