Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής