ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ