ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ