Επικαιρότητα

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Υποστηρικτικές μελέτες για τον έλεγχο της καταλληλότητας χώρου για την κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Σμίνθης»

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό  με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

 «Υποστηρικτικές μελέτες για τον έλεγχο της καταλληλότητας χώρου για την κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Σμίνθης» Εκτιμώμενης αξίας  30.350,00€ (πλέον Φ.Π.Α. ...%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Επανάληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Pages

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 11ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) COVID-19

Στη Σμίνθη τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και από ώρα 16.00 συνεδρίαση εκτάκτως (τηλεφωνικά) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων (διά περιφοράς) των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 3559/30-3-2020 πρόσκλησης του προέδρου

Pages