ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 27ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη, την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.30 συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 7935/8-11-2019 πρόσκλησης του προέδρου

1ο Έκτακτο Θέμα: Κατεπείγουσα αντικατάσταση λέβητα στο Γυμνάσιο του οικισμού Σμίνθης

1ο Θέμα: Εισήγηση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Μύκης και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

2ο Θέμα: Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης (ΚΔΕΜ)

3ο Θέμα: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: "Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίου λυμάτων Δήμου Μύκης", προϋπολογισμού 74.376,19€ με Φ.Π.Α.

4ο Θέμα: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Μύκης", προϋπολογισμού 60.000,00€