ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη, την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00π.μ. συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 8074/14-11-2019 πρόσκλησης του προέδρου

1ο Θέμα: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού 2020 Δήμου Μύκης

2ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της υπηρεσίας επισκευής-συντήρησης οχημάτων Δήμου Μύκης

3ο Θέμα: Κατεπείγουσα αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Εχίνου

4ο Θέμα: Κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης 2019

5ο Θέμα: Διαγραφή ή μή χρεών οφειλετών του Δήμου Μύκης