ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 29ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ