ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 31ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ