ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 33ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ