ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 35ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ