ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 37ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ