ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 38ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ