ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 39ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ