ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 40ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ