ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ