ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Τρίτη 13/3/2018 και ώρα 13:00 συγκεντρώθηκε τακτική η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αριθμ. 1877/9-3-2018 πρόσκλησης του προέδρου.

1ο θέμα: Έγκριση πρακτικού αλλαγής προσωρινού αναδόχου για το έργο: "Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης"

2ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.720,00 ευρώ για την εκτέλεση της υπηρεσίας: "Δοκιμαστική άντληση υδρευτικής γεώτρησης Ώασης"