ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 33ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα: 13.00 συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 8101/19-10-2018 πρόσκλησης του προέδρου

1ο θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση (11η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

2ο θέμα: Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο του 2018

3ο θέμα: Απαλλαγή Υπολόγου Χ.Ε. Προπληρωμής 659/Α/2018 με απόδοση λογαριασμού

4ο θέμα: Έγκριση υποβολής προσφυγής σε διοικητικές αρχές

5ο θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου; "Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών και Δ.Κ. Μύκης"