ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 37ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτη)

Στη Σμίνθη, την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατεπείγον θέμα της υπ' αρίθμ. 10489/28-11-2018 πρόσκλησης του προέδρου

1ο θέμα: Κατεπείγουσα κατασκευή τοιχίου σε τεχνικό στο οδικό δίκτυο Σιρόκου-Στηρίγματος