ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 41ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη, την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 12242/28-12-2018 πρόσκληση του προέδρου.

1ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού οριστικού αναδόχου της προμήθειας: "Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Μύκης και των Ν.Π.Δ.Δ.", ποσού 146.150,00€

2ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού οριστικού αναδόχου της υπηρεσίας: "Επισκευή-συντήρηση οχημάτων Δήμου Μύκης", ποσού 74.000,00€