ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00΄ συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων της υπ' αρίθμ. 4648/12-7-2019 πρόσκλησης του προέδρου

1ο Έκτακτο Θέμα: Κατεπείγουσα ανάγκη που οφείλεται σε ανωτέρα βία συντήρησης οδοποιίας Δ. Μύκης, προϋπολογισμού 29.958,40€ με Φ.Π.Α.

1ο Θέμα: Σύνταξη Έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο 2019

2ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μύκης", προϋπολογισμού μελέτης 205.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

3ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης" αρχικού ποσού 6.972,83€

4ο Θέμα: Εισήγηση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2019